Bespreek en bekijk uw akten

De notaris bewaart zijn akten en dossiers jarenlang. Wij bewaren naast onze eigen akten ook de akten van de Nijmeegse oud - notarissen Janssen & Heijnen, Kooistra & Kauffeld, Schuijren & Simonis en Pinckers. We kunnen de inhoud van uw akten bespreken en overleggen of deze in uw huidige situatie nog het gewenste resultaat opleveren. Een informatief gesprek verplicht u tot niets.

Mr R.A. Stoker, notaris, beheert de akten en archieven van de Nijmeegse notarissen:

  • Mr J. W. A. M. Janssen en Mr H. L. J. M. B. Heijnen
  • H. Pinckers en Mr G.H.H. Kauffeld
  • Mr J. O. Kooistra
  • Mr J. M. J. L. S. Schuijren en Mr Y. W. F. A. Simonis
  • Mr R. A. Stoker


Deze akten en archieven worden bewaard aan de Bijleveldsingel 28 te Nijmegen.

Wij nodigen U uit om de inhoud van uw akte met ons te bespreken, zodat u er zeker van bent dat uw akte nog het gewenste effect heeft. Als u van deze uitnodiging gebruik maakt zijn aan het gesprek geen kosten verbonden. Wilt u voor het maken van een afspraak ons kantoor opbellen? Het telefoonnummer is 024-3297828.

Levenstestament

Als u uw zaken niet meer zelf kunt behartigen zijn er mensen in uw directe omgeving die u kunnen helpen of zaken voor u opknappen. Uw echtgenoot of kinderen, een huisvriend. Voor u spreekt het vanzelf. Voor de wet niet: U kunt iemand, of meerdere personen samen, tot uw vertegenwoordiger aanwijzen. U voorkomt hiermee dat er noodsituaties ontstaan waardoor er hals over kop een bewindvoerder of curator moet worden benoemd. Wij hebben ons gespecialiseerd in het gesprek om tot een voor u goede keuze te komen: wie kunt u aanwijzen, wat moet die persoon doen, welke instructies geeft u mee. Laat ons u hierover voorlichten.

TIPS

Voogdij en Bewind 
Ouders kunnen -bij testament- een voogd over hun kinderen aanwijzen voor het geval zij beiden er niet meer zijn. De voogdij eindigt als het kind 18 jaar wordt. Zou het verstandig zijn als het kind daarna op financieel gebied begeleid wordt? Er kan een aanzienlijke erfenis zijn omdat bijv. de polis van levensverzekering tot uitkering is gekomen. Bij hetzelfde testament kan een bewindvoerder worden aangewezen die samen met het kind de erfenis beheert. In het testament wordt bepaald wanneer dit bewind eindigt, bijvoorbeeld als het kind 23 jaar is geworden. 

Huwelijk en Geregistreerd Partnerschap

Als je van elkaar houdt en je relatie ook voor de wet wil vastleggen kan je met elkaar trouwen of een geregistreerd partnerschap aan gaan. Hierdoor verandert je burgerlijke staat en ben je dus gehuwd of geregistreerd partner. Voor wat het vermogensrecht betreft zijn de gevolgen gelijk: voor 2018 gehuwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan: de wettelijke algehele gemeenchap van goederen, in of na 2018 gehuwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan: de "beperkte gemeenschap van goederen". Hierna wordt over het algemeen met "huwelijk" ook "geregistreerd partnerschap" bedoeld.

Notarieel samenlevingscontract

Als je financiele gevolgen van je relatie wil regelen maar je burgerlijke staat niet wil wijzigen kan je bij de notaris een samenlevingscontract op laten stellen. Hierdoor gelden vaak faciliteiten in je arbeidsovereenkomst die je anders mist (vrije dagen),  kan je over en weer recht krijgen op het nabestaandenpensioen van de ander en gelden veel lagere tarieven voor de erfbelasting. Onderling maak je afspraken over de betaling van de kosten van de huishouding, wie van de partners eigenaar is van bepaalde zaken, en - als je nog geen testament wil maken - dat de gemeenschappelijke zaken toch van de langstlevende zijn. Je blijft echter ongehuwd en geen geregistreerd partner. Je familie blijft je erfgenaam (als er geen kinderen zijn).

Milde priveclausule 

Als uw erfgenaam voor 2018 is gehuwd en geen huwelijksvoorwaarden heeft opgemaakt is hij getrouwd in de wettelijke algehele gemeenschap van goederen. Het is gebruikelijk om voor die situatie de privé - of uitsluitingsclausule op te nemen. Daardoor wordt uw nalatenschap verkregen door uw erfgenaam alleen en gaat deze niet tot de huwelijksgoederengemeenschap waarin de erfgenaam is gehuwd behoren. Als de erfgenaam vervolgens gaat scheiden houdt de erfgenaam datgene wat hij geërfd heeft en hoeft hij dit niet met zijn echtgenoot te delen. 
Als de erfgenaam niet gaat scheiden geeft deze bepaling echter veel werk bij de afwikkeling van de nalatenschap van de erfgenaam of zijn echtgenoot. Er moet worden teruggezocht wat er met de erfenis is gebeurd. Veel werk voor administrateurs en notarissen. Het kan ook nadelig zijn voor de successierechten. 
Daarom nemen we vaak een "milde" priveclausule op zodat geen rekening met de privé clausule hoeft te worden gehouden als het huwelijk van de erfgenaam eindigt door overlijden.

Is uw erfgenaam gehuwd in 2018 of later en heeft hij geen huwelijksvoorwaarden opgemaakt dan valt de erfenis die hij van u zal krijgen niet in de "wettelijke beperkte gemeenschap van goederen" maar blijft zijn privé eigendom. 

Nieuw huwelijksgoederenrecht per 1 januari 2018

Per 1 januari 2018 is ons wettelijk stelsel van huwelijksgoederenrecht gewijzigd. Deze wijziging geldt alleen voor paren die na 1 januari 2018 met elkaar gehuwd zijn of een geregistreerd partnerschap met elkaar zijn aangegaan!  Bent u in 2017 of eerder gehuwd dan verandert er voor u niets en is op uw vermogensrechtelijke verhouding de "wettelijke algehele gemeenschap van goederen" van toepassing.

De nieuwe regeling houdt in dat wat u voor het huwelijk samen in eigendom heeft verkregen in uw "beperkte huwelijksgoederengemeenschap"valt en 50/50 mede-eigendom is, ook als u iets in een andere verhouding heeft gekocht. Het komt voor dat ongehuwde samenwoners samen een huis kopen in een andere verhouding zoals 40/60 % omdat één van hen meer spaargeld had. Door het huwelijk wordt de eigendomsverhouding 50/50 zonder dat die 10 % verrekend wordt!   

Iets dergelijks is van toepassing als het huis 50/50 wordt gekocht en de ene partner A leent geld aan de andere partner B om een deel te kunnen betalen, bijvoorbeeld 10 % van de koopsom. Door het huwelijk valt de schuld van B aan A in de "beperkte huwelijksgoederengemeenschap" en blijft de vordering van A op B er buiten. Hierdoor wordt A, die voor 50 % deel neemt in de huwelijksgoederengemeenschap, ook aansprakelijk en draagplichtig voor die schuld aan A zelf: conclusie: A is die 5 % kwijt. Is dat erg? Nee, als je maar bij elkaar blijft en dat is de bedoeling toch? (De verrassing is des te groter bij echtscheiding.) 

Wat blijft buiten die "beperkte huwelijksgoederengemeenschap"? Wat ieder van de partners voor het huwelijk zelf had, schenkingen en erfenissen die voor of tijdens het huwelijk verkregen zijn. Echter als je aan het eind van het huwelijk niet kunt aantonen wat alleen verkregen is wordt het geacht gemeenschappelijk te zijn. Boekhouden dus of aparte rekeningen aanhouden! 

En dan nog wat: als je iets van je privévermogen (is wat buiten de "beperkte gemeenschap van goederen" valt) hebt opgemaakt is het op en kan je dat niet verrekenen met je (ex) echtgenoot. Dit kan gaan om de vakantie, aanschaf van inboedel of auto en dergelijke.

Als je deze gevolgen van je huwelijk niet wenst maak dan bij de notaris huwelijksvoorwaarden waarin precies geregeld kan worden wat de bedoeling is.

Ondernemer en nieuw huwelijksgoederenrecht

Als één van de echtgenoten of geregistreerd partners  ondernemer is of nog wel eens een iegen onderneming zou kunnen starten maak dan altijd huwelijksvoorwaarden voor of tijdens het huwelijk. Dit geldt als u een éénmanszaak begint, maat in een maatschap of vennoot in een vennootschap onder firma wordt en ook als u een Besloten Vennootschap op richt of mede-aandeelhouder in een Besloten Vennootschap wordt. Volgens de nieuwe wet heeft - voor huwelijken aangegaan na 1 januari 2018 - de "beperkte huwelijksgoederengemeenschap", dat zijn dus de beide echtgenoten tezamen recht op een vergoeding van de ondernemer voor al het werk dat één of beide echtgenoten voor de onderneming heeft gedaan, waarvan afgetrokken het inkomen dat al is ontvangen. Hoeveel die vergoeding is? Dat weten we niet en dat zal in de toekomst uitgeprocedeerd worden. Wilt u één van die processen moeten voeren of maakt u op tijd huwelijksvoorwaardenBedrijfsopvolging
De Successiewet, dat is de belastingwet op erfenissen en schenkingen, kent een regeling omtrent bedrijfsopvolging. Voor de erfgenaam die het bedrijf tenminste vijf jaar voort zet, zowel bij een éénmans zaak of een BV, geldt een vrijstelling over tenminste één miljoen euro. Het kan dus wellicht beter zijn om de echtgenoot een groter erfdeel dan normaal te geven. De langstlevende echtgenoot regelt iets dergelijks voor het kind dat de onderneming voort zet. Hierbij letten op de belangen van de overige kinderen. De regeling is maatwerk, een tijdig gesprek met notaris en accountant kan veel belasting schelen.

Geen kinderen? 
‚ÄčAls u gehuwd bent en kinderen heeft zou u er ook eens aan kunnen denken wat er moet gebeuren als u na uw kinderen komt te overlijden. Als u dit niet regelt gaat alles naar de familie van de langstlevende van u en uw echtgenoot. 


Testament en scheiding 
Echtgenoten en samenwoners maken meestal testamenten waarbij zij elkaar zo sterk mogelijk maken. Of een dergelijk testament nog effect heeft als het huwelijk door echtscheiding is ontbonden hangt van de tekst van het testament af. U zou tijdens de echtscheidingsprocedure het testament met een notaris kunnen bespreken. De notaris heeft dan nog wel vragen over al of niet gewenste vererving van uw vermogen na de scheiding waar u waarschijnlijk nog niet bij stil gestaan hebt. 

Tweetrapstestament 
Op 1 maart 2010 presenteerde het televisieprogramma Radar het tweetrapstestament voor echtgenoten. De gedachte achter deze testamentsvorm is dat als een van de ouders overlijdt de langstlevende erfbelasting moet betalen over de erfdelen die de kinderen ontvangen terwijl in feite door de regeling van de wettelijke verdeling het hele gezamenlijke vermogen bij de langstlevende blijft. De langstlevende moet het geld voor die erfbelasting maar beschikbaar hebben! 
Door de tweetrapsmaking in het testament op te nemen wordt de belastingheffing over de verkrijgingen van de kinderen uit de nalatenschappen van beide ouders verplaatst naar het overlijden van de langstlevende ouder. De kinderen kunnen dan het huis verkopen en het geld is beschikbaar. 
Als je berekent hoeveel belasting betaald moet worden bij de verschillende testamentsvormen blijkt vaak dat als de belasting in twee gedeelten wordt geheven - bij het overlijden van de eerste en van de tweede echtgenoot - het totaal aan belasting minder is dan wanneer alleen na overlijden van de langstlevende wordt geheven. 
Waar voor gekozen wordt is een eigen beslissing van de client. Ook dit is maatwerk en een bespreking voorafgaand aan de passeerafspraak is hiervoor nodig.

Contact opnemen

Op internet is heel veel informatie te vinden, in een gesprek vinden we de oplossing voor uw situatie. In een persoonlijk gesprek komen uw wensen naar voren en adviseren we op maat. U bent welkom bij  Mr R.A. STOKER notaris, Bijleveldsingel 28, 6521 AT Nijmegen

T 024-3297828
@ kantoor@eensnotarissen.nl